Adatvédelem

Kötelezettségvállalás

A prestashop.hu oldalon személyes adatainak védelme az  elsődleges és legfontosabb feladata.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A prestashop.hu-nál minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédemi intézkedéseket.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!

 

 

Dokumentum

Ön, mint Felhasználó, a prestashop.hu (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

A Honlap adatkezelője a WebshopCompany Kft, (a továbbiakban: „Adatkezelő”) célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal szolgáljon az internetes megjelenés, weboldalkészítés és webáruházkészítés iránt érdeklődőknek.

Az Adatkezelő a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi az alábbiak szerint:

1 A kezelt adatok köre

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, adatfelhasználáshoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatokat bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, akkor ezen adatokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább a Felhasználó adatait a hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Az ilyen adattovábbításból, illetve az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő biztonsági okokból ellenőrizheti az e-mailek tartalmát, és ezt a külső Felhasználók is tudomásul veszik, amennyiben az Adatkezelő részére e-mailt küldenek.

A Felhasználó a weboldalon kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az Adatkezelővel, melyhez személyes adatai megadása is szükséges:  a neve,  email címe, telefonszáma, weboldalának címe(nem kötelező adat) stb. Ezen személyes adatokat az Adatkezelő a kapcsolatfelvétellel összefüggésben kezeli.

 2. Az adatkezelő

A  prestashop.hu oldal adatainak kezelésére, tárolására és feldolgozására a WebshopCompany Kft. jogosult.

WebshopCompany Kft. adatai:

Cégnév: WebshopCompany Kft.
Székhely: 1054, Budapest Szabadság tér 7
Képviseli: Filipcsin Ilona ügyvezető
E-mail: ilona@webshopcompany.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-299294
Adószám: 25971293-2-41

3. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó – fentiek szerinti – önkéntes adatszolgáltatása. A hozzájárulást a Felhasználó a weboldal használatával, kapcsolatfelvételi úrlap kitöltésével,  a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétellel összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználóval a kapcsolatot felveszi, esetlegesen  részére ajánlatát elkészít és annak érvényességi ideje le nem jár. Az Adatkezelő a Felhasználó adatait ezt követően nem kezeli tovább, kivéve ha ehhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

5. Az adatkezelés célja, terjedelme

Az adatkezelés célja a weboldal működtetése, valamint, hogy az Adatkezelő hasznos információkat biztosítson a Felhasználó részére. Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, legfeljebb 2 év.

Az ezen elveknek megfelelő adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli..

Az Adatkezelő semmilyen formában nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó adatokat, és nem vállal kiküldést harmadik személyek számára vagy nevében. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és rendszergazdái férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat – előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

6. Adatbiztonság: 

Az Adatkezelő az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A honlap Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

7. A Felhasználó jogai, jogorvoslat

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön írásban tájékoztatást kérhet az Honlap Adatkezelőjétől arról, hogy:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az a honlap Adatkezelőjének, akkor az holnap Adatkezelőjének válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az Adatkezelőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

 

Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz, akkor az Adatkezelő válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben a Felhasználó a jogainak megsértését észleli, módjában áll bírósághoz fordulni. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a Felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül a Felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

8. Irányadó jog

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

 

Keressen bennünket

A Prestashop.hu egy professzionális megoldás szállító csapat, ahol Ön kereskedő és fejlesztői tudással bíró partnerre építheti webshopját! 

Mi pénzt keresünk Önnel: mások adnak egy webshopot, hogy tanulja meg mind ezt Önerőből!

Közös célunk a sikeres webáruháza!

Private Label Product   by WEBSHOPCOMPANY Ltd.